امروز: ۵ بهمن ۱۴۰۰
صدای ‌کیشوندان ، تحلیل و بررسی رویدادها و اخبار جزیره زیبای کیش

صورتجلسه حل مشکلات کارگران پاکبان خدمات شهر و فضای سبز

صورتجلسه حل مشکلات کارگران پاکبان خدمات شهر و فضای سبز

صورتجلسه حل مشکلات کارگران پاکبان خدمات شهر و فضای سبز

حاضرین جلسه: آقایان میثم غفاری (عضو هیئت مدیره موظف شرکت عمران اب و خدمات شهری)، غفار آقازاده (معاون امور شهری و محیط زیست)، فرامرز فرجی (…… )، علی اسدیپویا (مدیر امور اداری) بهرام صالحی (مدیر امورمالی)، محمد علی جلایر (مدیر کار و خدمات اشتغال) واعظی (بازرس اداره کار و خدمات اشتغال) ، محمد طاهری (عضو شورای شهر کیش) و نمایندگان پیمانکاران مناطق سه گانه خدمات شهری و فضای سبز و نمایندگان کارگران خدمات ششهری و فضای سبز
مکان: سالن کنفرانس شرکت عمران آب و خدمات شهری
تاریخ: 18/07/1400
ساعت: 11:00

ردیف
دستور جلسه
شرح مصوبات
مسئول انجام
1
قرارداد کار و فیش حقوقی کارگران مناطق سه گانه
مقرر گردید شرکت عمران آب و خدمات شهری پیمانکاران مناطق سهگانه را مکلف نماید:
– یک نسخه از قراردادهای فیمابین خود و کارگران را در درگاه خدمات الکترونیک کار و اشتغال کیش بارگزاری نمایند.
– یک نسخه اصل قرارداد را تحویل کارگر و یک نسخه اصل قرارداد را به دستگاه نظارت تسلیم نمایند.
همچنین پیمانکار مکلف است ماهیانه همزمان با پرداخت حقوق نسبت به صدور و تسلیم فیش حقوقی به کلیه کارگران طرف قرارداد خود اقدام نماید.
معاون امور شهری و محیط زیست و پیمانکاران سهگانه
2
مالیات بر حقوق
به استناد دادنامه های (پیوست) صادره از دیوان عدالت اداری در خصوص عدم کسر مالیات از درآمد، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … که بیانگر تمثیلی بودن آن است منجمله حق اولاد، حق مسکن، حق خواربار تحت عنوان مزایای رفاهی از مشمول احکام ماده 82 و 83 قانون مالیاتها خارج میباشد لذا مقرر گردید، طبق آرای صادره از این پس هیچگونه مالیات از موارد مندرج در فوق کسر نگردد و مطابق این ضوابط اقدام گردد.
مدیر امورمالی و پیمانکاران سهگانه
3
مرخصی با حقوق
با عنایت به اینکه هر کارگر در ماه مشمول دو و نیم (5/2) روز مرخصی با حقوق میباشد، پیمانکاران مکلفند در طولان دوران مرخصی استحقاقی کارگران خود، علاوه بر پرداخت حقوقو مزایا، حق بیمه آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.
مدیر امورمالی و پیمانکاران سهگانه
4
پایه سنواتی
با توجه به اینکه اکثر کارگران خدمات شهری فضای سبز مناطق سهگانه سالیان متمادی در شرکتهای پیمانکاری مختلف طرف قرارداد با شرکت عمران آب و خدمات شهری مشغول به کار میباشند مقرر گردید، معاون امور شهری و محیط زیست به همراه مدیر امور مالی در آنالیز اولیه اسناد مناقصه پایه سنواتی را محاسبه و لحاظ نمایند و پیمانکار مکلف به پردداخت آن گردد.

معاون امور شهری و محیط زیست و مدیر امورمالی و پیمانکاران سهگانه
5
طرح طبقه بندی مشاغل
با عنایت به دستورالعملها و ضوابط اجرایی در مواد 48 و 49 قانونکار و الزام آن برای کارگاههایی که دارای 50 نفر کارگر و بیشتر اعم از داعمی و فصلی میباشند و همچنین تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با پیمانکاران، مقرر گردید معاون امور شهری و محیط زیست به همراه مدیر امور مالی جدول مزد20 گروه شغلی مشاغل پیمانکاری ویژه شرکتهای خدماتی را در آنالیز اولیه مناقصه محاسبه و لحاظ نمایند. بدیهی است حقوق دستمزد کارگران بر اساس ضوابط طرح ابلاغی میبایست توسط پیمانکار پرداخت گردد.
معاون امور شهری و محیط زیست و مدیر امورمالی و پیمانکاران سهگانه
6
سختی کار
با توجه به درخواست کارگران خدمات شهری و فضای سبز مبنی بر قرار گرفتن مشاغل آنان تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور، مقرر گردید بر اساس قوانین و مقررات و آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیانآور در گروههای “الف و ب” بررسیهای لازم توسط مدیرکار و خدمات اشتغال صورت پذیرد و در صورتی که مشاغل فوق مشمول بندهای “الف و ب” کارهای سخت و زیانآور باشند، موضوع را به شرکت عمران آب و خدمات شهری ابلاغ نمایند و شرکت مذکور نسبت به پرداخت 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور کارگران اقدام نماید.
مدیر کار و خدمات اشتغال و معاون امور شهری و محیط زیست و مدیر امورمالی
7
وام و تسهیلات
با توجه به درخواست کارگران در جلسه مبنی بر برخورداری از تسهیلات بانکی، مقرر گردید پیمانکاران مربوطه به همراه مدیران شرکت عمران آب و خدمات شهری نسبت به بررسی و مذاکره با بانک های مستقر در کیش اقدام تا پس از توافق با یکی از بانکهای جزیره کیش، کارگران با اخذ معرفی نامه به بانک مربوطه مراجعه و تسهیلات خود را دریافت نمایند.
معاون امور شهری و محیط زیست و مدیر امورمالی و پیمانکاران سهگانه
8
دایر کردن فروشگاه عرضه مواد غذایی، میوه و تره بار با قیمت مناسب در شهرک مسکونی سحر
با توجه به گرانی عرضه مواد غذایی، میوه و تره بار در شهرک مسکونی سحر، مقرر گردید:
– شرکت عمران آب و خدمات شهری نسبت به دایر نمودن فروشگاه به هر طریق ممکن اقدام، تا مایحتاج عمومی کارگران با قیمت ارزانتر و مناسب تر از فروشگاه های مستقر در سطح شهر تامین گیرد.
– حاضرین در جلسه نسبت به انجام بررسیهای لازم در خصوص ایجاد تعاونی مصرف کارکنان اقدام نمایند، سپس موضوع طی یک گزارش تجمیعی توسط معاون امور شهری و محیط زیست به همراه مدیرکار و خدمات اشتغال تهیه و به مدیرعامل محترم شرکت عمران آب و خدمات شهری ارائه گردد.

کلیه حاضرین در جلسه
9
استراحتگاه کارگران
با عنات به اینکه اکثریت کارگران مناطق سهگانه متاهل بوده ولیکن به صورت مجردی در شهرکهای کارگری اسکان داشته و خانواده به دور میباشند. با توجه به مکفی نبودن حقوق و دستمزده و اینکه این موضوع توانایی اخذ مرخصی زودتر از حداقل هر شش ماه یکبار را از آنان سلب نموده است مقرر گردید، بررسی لازم توسط شرکت عمران آب و خدمات شهری به همراه مدیر کار و خدمات اشتغال جهت احداث استراحتگاههای کارگری در جزیره کیش مطابق با سایر مناطق کشور انجام و گزارش توجیهی جهت اخذ مجوزهای لازم به مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش ارسال گردد.
معاون امور شهری و محیط زیست و مدیر امورمالی و مدیر کار و خدمات اشتغال
10
ایجاد تعاونی چند منظوره کارگری
با توجه به انکه یکی از مباحث اصلی کارگران حذف پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت عمران آب و خدمات شهری در مناطق سهگانه میباشد مقرر گردید در جلسات آتی ضمن بررسی موضوع گزارش کارشناسی در این خصوص از سوی مدیرکار و خدمات اشتغال تهیه و به جهت اخذ تصمیم ارائه گردد.
مدیر کار و خدمات اشتغال
11
لباس کارگری، پتو و ملحفه، نظافت و سم پاشی، تعویض موکت، سرویس سیستمهای سرمایشی و تهیه و یا سرویس یخچالها
با توجه به بازدید مدیرعامل محترم شرکت عمران آب و خدمات شهری از شهرکهای مسکونی کارگری مقرر گردید بر اساس قرارداد فیمابین و با دستور ایشان، پیمانکاران موظف و مکلف به تامین:
– حداقل دو دست لباس و کفشکار مناسب، دو عدد پتو، یک عدد ملحفه و بالشت جهت کلیه کارگران
– انجام سمپاشی، طعمهگذاری، تعویض موکت، بازسازی کلی توالت و حمام و آشپزخانه واحدهای مسکونی
– سرویس لوازم سرمایشی از قبیل یخچال فریزرها و کولرها در صورت نیاز تعویض کلی آن
– نظافت محیطی محوطه به صورت مستمر
معاون امور شهری و محیط زیست و مدیر امورمالی و پیمانکاران سه¬گانه
محل امضاء حاضرین:
میثم غفاری (عضو هیئت مدیره موظف شرکت عمران اب و خدمات شهری)، غفار آقازاده (معاون امور شهری و محیط زیست) فرامرز فرجی (…… ) علی اسدی پویا (مدیر امور اداری) بهرام صالحی
(مدیر امورمالی)، محمد علی جلایر
(مدیر کار و خدمات اشتغال) محمد طاهری
عضو شورای شهر کیش

 

 

محل امضاء نمایندگان پیمانکاران :

 

 

محل امضاء نمایندگان کارگران:

 

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
ستاد کرونا
برچسب‌ها
آموزش و پرورش کیش (27) احمد حسن زاده امام جمعه کیش (23) اداره آموزش و پرورش کیش (15) اداره محیط زیست کیش (51) امام جمعه کیش (14) بیمارستان کیش (70) جزیره کیش (45) جعفر آهنگران (29) حمید رضا منتظری (16) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (27) دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (20) دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی (17) دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور (16) دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور (25) دکتر رضانیا (30) دکتر رضانیا رئیس بهداشت (69) رئیس پلیس راهور کیش (16) سازمان منطقه آزاد کیش (101) سازمان منطقه ازاد کیش (14) ستاد پیشگیری از کرونا (82) سرهنگ علی اصغر جمالی (29) سعید محمد (27) سعید پورعلی (16) شرکت آب عمران و خدمات شهری کیش (53) شرکت توسعه بنادر و فرودگاه کیش (17) شرکت عمران ، آب و خدمات شهری کیش (30) شورای سلامت کیش (124) غلامحسین مظفری (49) فرماندهی انتظامی ویژه کیش (24) فرماندهی انتظامی کیش (74) محمد رضا نوایی لواسانی (24) مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش (32) مرکز بهداشت و توسعه سلامت کیش (72) مرکز نوآوری و فناوری کیش (17) مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش (25) معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش (27) معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش (36) معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش (50) معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش (36) موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش (15) ناصر آخوندی (24) ناوگان حمل و نقل عمومی کیش (16) هواپیمایی کیش ایر (40) پلیس راهور کیش (24) پلیس فتا (23)
رفتن به ابتدای صفحه